Nygatan 13 • 903 27 Umeå
090-133950 (mån-fre 8-12)

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)

GDPR gäller i hela EU/EES och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. I denna dataskyddspolicy redogör vi för varför och hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@umehem.se.

Personuppgiftsansvarig

Skyddet för din personliga integritet är viktigt för oss, oavsett om det är våra hyresgästers, anställdas eller samarbetspartners personuppgifter som vi behandlar. Umehem Fastigheter AB, Nygatan 13, 903 27 Umeå, Organisationsnummer 556701-2470 tillsammans med koncernföretag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilken information samlas in?

Du kan direkt eller indirekt komma att lämna information om dig själv, t.ex. när du kontaktar oss i olika ärenden eller när du betalar din hyra. Detta kan vara person- och kontaktinformation (namn, personnummer, aviseringsadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.) eller betalningsinformation (bankkontonummer, hyresinbetalningar etc.). Observera att vi inte använder cookies och liknande spårningstekniker.

Vad gör vi med din information?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag och organisationer som vi samarbetar med för vår fastighetsförvaltning. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom kronofogden, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har samtyckt till att vi gör det. Vi ämnar behandla alla dina personuppgifter inom EU/EES (om det krävs att uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES så säkerställer vi att sådan överföring är laglig). Vi sparar din personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Hur hanteras personuppgifter i samband med en intresseanmälan?

De personuppgifter du lämnar i samband med en intresseanmälan behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Via vår hemsida https://www.umehem.se/index.php?sida=intresseanmalan ger vi dig möjlighet att logga in för att:
 • skapa
 • se
 • anpassa
 • förlänga
 • radera
 • ladda ner (till CSV fil)
din intresseanmälan. En skapad/förlängd/anpassad intresseanmälan gäller i 6 månader från datumet den skapades/förlängdes/anpassades, därefter raderas den. Innan den raderas skickas en påminnelse ut via email med förfrågan om förlängning/anpassning. Förlängs/anpassas den inte så raderas den automatiskt inom en månad.

Hur hanteras personuppgifter i samband med hyreserbjudande?

När du erbjuds bostad/lokal behöver vi behandla fler personuppgifter om dig, exempelvis uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi hämtar in och behandlar uppgifter från exempelvis:
 • krediupplysning
 • inkassobolag
 • kronofogdsmyndigheten
 • angivna referenspersoner
 • anställningsintyg och andra intyg (inlämnade från dig)
 • förvaltare eller god man (om du har en sådan)
 • beslut från socialnämnden (om du erbjudits särskilt boende eller gruppboende)
 • antagningsbesked, kårmedlemskap eller annat intyg som styrker studier (om du erbjudits studentbostad)
Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som samlats in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad pga att vi inte kan erbjuda dig som hyresgäst så kommer vi att bevara personuppgifterna i tre månader efter avslagsbeslutet.

Hur hanteras personuppgifter under hyrestiden?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart behandlar vi dina personuppgifter under hyrestiden. Exempelvis kan dina personuppgifter komma att behandlas vid:
 • utskick av hyresavier
 • eventuella anslutningar till bredband
 • bokföring/behandlingar av dina betalningar
 • felanmälningar
 • löpande underhåll
 • boknings- och passageloggning (i gemensamma utrymmen där vi har elektroniska nycklar)
 • uppgifter om förbrukning av el/vatten/värme
 • hyresförhandlingar
 • utskick av information till dig som du behöver
 • eventuell uppdatering av dina personuppgifter mot offentliga register (för att säkerställa att de är korrekta)
 • kontroller att du studerar (vid boende i studentbostad)
 • eventuell hantering av skyddade personuppgifer
 • eventuell försäljning av fastigheten
 • rättsliga anspråk (ex. vid störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenhet/lokal)
 • för att tillhandahålla, förbättra och utveckla vår service, produkter och tjänster till dig
 • för att marknadsföra oss och våra tjänster
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut:
 • till personuppgiftsbiträde för behandling av dina perosnuppgifter. Det kan gälla en entreprenör som ska reparer något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter vårt IT- eller bokföringssystem
 • till företag (ex. bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag) för att de ska kunna marknsadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyreförhållandet
 • till socialnämnden och andra myndigheter vid rättsliga anspråk (ex. vid störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenhet/lokal)
 • vid en eventuell försäljning av fastigheten till köparen
 • när det följer av lag eller myndighetsbeslut
Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

Hur hanteras personuppgifter efter hyrestiden?

Dina personuppgifter kommer att tas bort efter hyrestidens slut förutom vissa dokument som måste sparas i minst två år som exempelvis:
 • hyresavtal
 • beslut från socialnämnd
 • studieintyg
 • uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial (måste sparas i sju år då bokföringslagen kräver detta)

Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia av de uppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som behandlas av dig korrigerade.
 • Rätt att bli raderad (rätten att bli bortglömd)
  Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om desamma inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss att spara uppgifter, som hindrar oss från att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och från konsumenträttslagstiftning. Vi kommer då att blockera de personuppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Rätt att invända mot behandling
  Vidare har du också rätt att i vissa fall invända mot och begära begränsning av viss behandling av personuppgifter om dig.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har också i flera situationer rätt till dataportabilitet av de personuppgifter som du själv tillhandahållit oss.
 • Rätt till klagommål
  Du har också rätt att vända dig till oss gdrp@umehem.se eller Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten) med eventuella klagomål vad gäller vår behandling av dina personuppgifter.
----
GDPR policyn uppdaterades senast 2021-10-05.